Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Crop’s Fruits Smoothies

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CROP’S FRUITS NV.

 

 1. Wie zijn wij?

(1) Crop’s Fruits NV is gevestigd aan de Oostrozebeeksestraat 148, 8710 te Ooigem, België (Btw-nummer: BE650.660.459) en zal hierna ook worden aangeduid als “Crop’s Fruits” of “wij”.


(2) Crop’s Fruits verkoopt en levert vriesverse fruit- en groentemengelingen voor smoothies.


(3) De vriesverse fruitmengelingen voor smoothies zal hierna ook wel worden aangeduid als de “producten” of “overeenkomsten”.

 

 1. Toepasselijkheid

(1) Op alle overeenkomsten die Crop’s Fruits sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”.


(2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden zullen steeds beschikbaar zijn op de website en kunnen opgevraagd worden per email (roos.framboos@crops.be)

 

 1. Het aanbod

(1) De aangeboden producten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.


(2) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Crop’s Fruits niet binden.


(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in België. De bestelde producten zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst

(1) Om een bestelling te plaatsen vragen we je om jouw bestelling, naam en bezorggegevens door te geven via de website.


(2) Crop’s Fruits behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren of te accepteren. Er ontstaat een recht op levering van de bestelde producten na betaling van de producten en na acceptatie door Crop’s Fruits. In elk geval kan Crop’s Fruits een offerte weigeren te accepteren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3.3 en 11.2 van deze algemene voorwaarden.


(3) Om een bestelling te plaatsen, dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. Crop’s Fruits verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.


(4) Crop’s Fruits houdt ervan om je af en toe te verrassen met (een) extra product(en), zoals een sample. Je kan echter geen rechten ontlenen aan de ontvangst van extra producten, bijvoorbeeld door aanprijzing hiervan via onze kanalen en/of sociale media.

 

 1. Jouw verplichtingen

(1) Alle informatie die je op enig moment aan Crop’s Fruits opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Crop’s Fruits is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie niet aansprakelijk en je vrijwaart Crop’s Fruits tegen eventuele aanspraken van derden.


(2) Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen op de website of bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Crop’s Fruits niet aansprakelijk en je vrijwaart Crop’s Fruits tegen eventuele aanspraken van derden.

 

 1. Bezorging

(1) De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld op de website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken.

(2) Wij behouden ons het recht voor om met een afwijking van twee uur jouw producten te bezorgen. Wij kunnen de levertijden helaas niet garanderen. Mochten we toch later zijn, dan zijn we niet aansprakelijk voor de te late leveringen.


(3) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.


(4) Wij bezorgen in West-Vlaanderen en in de bredere regio Gent (Gent 9000 - Drongen 9031 - Sint Denijs Westrem 9051 - Zwijnaarde 9052 - Astene / Bachte Maria Leerne 9800 - Nazareth 9810 - Sint Martens Latem 9830 - Deurle 9831 - De Pinte 9840)


(5) Wij bezorgen op het adres dat je op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Het is belangrijk dat onze producten meteen in de diepvries gestoken worden, vandaar leveren wij niet bij buren of op een ander adres.


(6) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Dit betekent dat iemand de bestelling in ontvangst moet nemen. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening.


(7) Als de persoonlijke bezorging van de producten toch niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst niet worden voldaan omwille van voedselveiligheid. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie.

 1. Prijzen en verzendkosten

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten binnen West-Vlaanderen, tenzij anders is vermeld.

 

(2) De koopsom is betaalbaar op het ogenblik van de bestelling via de betaalmodule op de website.


(3) Crop’s Fruits is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. De aangekondigde prijzen op de website zijn correct en geldig.

 

 

 

 1. Betaling

(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.

 

(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren Visa, MasterCard en Bancontact.

 

(3) Crop’s Fruits is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien jij als klant niet aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

 

(4) Crop’s Fruits aanvaardt geen annulering of aanpassing van de bestellingen.

 

(5) Crop’s Fruits behoudt zich het recht om retour te weigeren omwille van voedselveiligheid.

 1. Aansprakelijkheid van Crop’s Fruits

(1) Crop’s Fruits is alleen aansprakelijk voor de directe zaak en/of letselschade geleden door de klant indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Crop’s Fruits, of indien sprake is van opzet van Crop’s Fruits of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Crop’s Fruits verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

 

(2) Aansprakelijkheid van Crop’s Fruits voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.


(3) Crop’s Fruits is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie, en je vrijwaart Crop’s Fruits tegen eventuele aanspraken van derden.


(4) Crop’s Fruits is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Crop’s Fruits gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart Crop’s Fruits tegen eventuele aanspraken van derden.


(5) Crop’s Fruits is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Crop’s Fruits of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Crop’s Fruits gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.


(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Crop’s Fruits. Zij kunnen hier een beroep op doen.

 

(7) Crop’s Fruits is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan materiaal indien het fruit niet correct uit de verpakking wordt gehaald of indien er onvoldoende liquide toegevoegd werd. Lees goed de handleiding van uw blender en de instructies op de website.

 

(8) Crop’s Fruits is niet aansprakelijk indien het product niet correct ontdooid werd. Het product kan maximaal 24u ontdooien op 6°C.

 1. Privacy

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Crop’s Fruits verwerkt onder andere jouw persoonsgegevens bij de bestelling van producten. Ook wanneer je e-mails van ons ontvangt en/of deelneemt  aan een enquête verwerken wij de persoonsgegevens die je deelt of die wij verzamelen. Op het moment dat je ons een vraag stelt, informeert naar onze activiteiten of op andere wijze met ons in contact treedt kunnen wij ook jouw persoonsgegevens opslaan, verwerken en gebruiken.


(2) Crop’s Fruits verwerkt zowel de persoonsgegevens die je met ons deelt als de persoonsgegevens die we verzamelen bij gebruik van onze website.  Crop’s Fruits verwerkt enkel jouw persoonsgegevens op het moment dat hier een doel en een wettelijke grondslag voor is, oftewel als we een goede reden hebben om je persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen verwerken we persoonsgegevens met jouw toestemming, om uitvoering te geven aan je bestelling bij Crop’s Fruits, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of omdat dit in ons belang is.

 

(3) Indien je een bestelling plaatst, gebruikt Crop’s Fruits jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via roos.framboos@crops.be.

 

 1. Fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.


(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

 

 1. Klachten

Kwaliteit staat bij Crop’s Fruits hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. In geval van klachten gelieve een email te sturen naar roos.framboos@crops.be. We komen binnen tien (10) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

 

 1. Intellectueel eigendom

Onze website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, teksten en beelden liggen bij Crop’s Fruits, Crop’s NV en/of verbonden ondernemingen. Het is niet toegestaan om delen van onze website zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

 

 1. Overige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen Crop’s Fruits en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Crop’s Fruits en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank van Kortrijk.


(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

 

Crop’s Fruits NV - mei 2021